Pretenzijų nagrinėjimo tvarka

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Pretenzija yra suprantama kaip kliento raštu išreikštas nusiskundimas dėl naudotos transporto priemonės, įsigytos pasinaudojant UAB „Gelgotos transportas“ (toliau – Bendrovė) suteikiama platforma interneto svetainėje www.exleasingcar.com (toliau – Pretenzija).
  2. Transporto priemonė šioje tvarkoje suprantama kaip naudota transporto priemonė, apie kurią pateikiama informacija interneto svetainėje www.exleasingcar.com ir kurią sudaroma galimybė aukciono būdu įsigyti, pasinaudojant minėta interneto svetaine (toliau – Transporto priemonė).
  3. www.exleasingcar.com yra interneto svetainė (toliau – Interneto svetainė), kurioje teikiama informacija apie galimybes aukciono būdu įsigyti naudotų Transporto priemonių ir sudaromos techninės galimybės šiuose aukcionuose dalyvauti.
  4. Bendrovė priima ir nagrinėja visas Pretenzijas, atitinkančias sutarties, pasirašytos tarp kliento ir Bendrovės (toliau – Sutartis) bei šios Pretenzijų nagrinėjimo tvarkos (toliau – Tvarka) nuostatas.
  5. Klientas, pateikęs Bendrovei Pretenziją, nesilaikydamas Sutartyje ir / ar Tvarkoje nustatytų reikalavimų, terminų, arba pateikęs Pretenziją dėl Transporto priemonės trūkumų, šioje Tvarkoje ir / ar Sutartyje įvardintų kaip nenagrinėtinų, negali tikėtis, kad tokia Pretenzija bus priimta, nagrinėjama ir patenkinta.
  6. Šioje Tvarkoje Transporto priemonės perdavimo momentas suprantamas kaip Transporto priemonės perdavimas ją įsigijusiam klientui ar jo įgaliotam trečiajam asmeniui po to, kai klientas yra visiškai atsiskaitęs už įsigytą Transporto priemonę (toliau – Perdavimo momentas).
 2. Pretenzijų pateikimo tvarka
  1. Visos ir bet kokios kliento Pretenzijos privalo būti pareikštos Bendrovei ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Transporto priemonės Perdavimo momento, pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytą Bendrovės patvirtintos formos Pretenziją, joje išsamiai nurodant, dėl kokios Transporto priemonės ir kokių trūkumų yra reiškiama Pretenzija.
  2. Reiškiant ir nagrinėjant Pretenzijas, visais atvejais turi būti įvertinama, kad Transporto priemonės yra naudotos, atitinkamai visos ir bet kokios Transporto priemonės detalės yra nenaujos, joms būdingas nusidėvėjimas, atsižvelgiant į Transporto priemonės ridą, pirmos registracijos datą, technines savybes, kitas reikšmingas aplinkybes.
 3. Nenagrinėtinos pretenzijos
  1. Bendrovė nenagrinėja Pretenzijų dėl Transporto priemonės trūkumų:
   1. kurie buvo nurodyti Interneto svetainėje; ar
   2. kurie yra įprastai būdingi dėvėtoms Transporto priemonėms, susiję su normaliu nusidėvėjimu; ar
   3. kurie netrukdo naudoti Transporto priemonės tam tikslui, kuriam ji įprastai skirta naudoti. Laikoma, kad tuo atveju, jeigu Transporto priemonė turi galiojančią privalomą techninę apžiūrą arba atitinka techninei būklei nustatytus reikalavimus, Transporto priemonė gali būti naudojama pagal savo paskirtį; ar
   4. kurie laikytini mažareikšmiais, t. y. kai nuostolių dėl kiekvieno iš trūkumų suma yra ne didesnė kaip 100 EUR ir bendra nuostolių suma yra ne didesnė kaip 250 EUR; ar
   5. apie kuriuos klientas informavo Bendrovę praleidęs šios Tvarkos 2.1 punkte nurodytą terminą Pretenzijoms pareikšti; ar
   6. dėl kurių nebuvo pateikta Bendrovei šios Tvarkos 2.1 punkto reikalavimus atitinkanti Pretenzija; ar
   7. jei po Perdavimo momento buvo atliekami bet kokie Transporto priemonės remonto, dažymo, plovimo, valymo darbai, ar bet kokie kiti darbai, kurie, Bendrovės vertinimu, gali trukdyti Bendrovei nustatyti ir įvertinti Transporto priemonės ir / ar jos atskirų dalių būklę, buvusią Perdavimo momentu.
   8. jei Automobilis buvo nupirktas aukcione, turinčiame žymę „Daužti automobiliai“.
   9. jei Automobilis buvo nupirktas aukcione, turinčiame žymę „Su techniniais defektais“.
  2. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, žemiau pateikiamas pavyzdinis sąrašas trūkumų, dėl kurių Bendrovė nenagrinėja ir netenkina Pretenzijų, nepaisydama to, ar Pretenzija buvo pateikta laiku ir tinkama forma, taip pat nepriklausomai nuo to, ar šie trūkumai buvo matomi ir / ar įvardinti Interneto svetainėje:
   1. nedideli Transporto priemonės dažų įbrėžimai;
   2. Transporto priemonės išorinių veidrodėlių plastmasinės dalies įbrėžimai;
   3. Transporto priemonės ratlankių įbrėžimai;
   4. nedideli Transporto priemonės kėbulo įlinkimai;
   5. priekinio Transporto priemonės stiklo įskilimai (įtrūkimai);
   6. sulūžusios Transporto priemonės priekinės grotelės;
   7. nešvarus Transporto priemonės salonas ir / ar išorė;
   8. suplyšę Transporto priemonės salono kilimėliai;
   9. kuro, esančio Transporto priemonėje, lygio neatitikimas Interneto svetainėje pateiktai informacijai;
   10. nuleista Transporto priemonės padanga / padangos;
   11. dingę Transporto priemonės ratų gaubtai;
   12. dingęs atsarginis Transporto priemonės ratas ir / ar kompresorius;
   13. dingusi Transporto priemonės serviso knygelė;
   14. dingęs Transporto priemonėje esančios navigacijos CD / DVD;
   15. dingusi Transporto priemonės aprašymo knygelė;
   16. dingusi Transporto priemonės variklio apsauga;
   17. dingusi Transporto priemonės antena.
  3. Kai Transporto priemonės rida viršija 100 000 kilometrų, Bendrovė nepaisydama to, ar Pretenzija buvo pateikta laiku ir tinkama forma, taip pat nepriklausomai nuo to, ar šie trūkumai buvo matomi ir / ar įvardinti Interneto svetainėje, jokiais atvejais nenagrinėja ir netenkina Pretenzijų dėl Transporto priemonės trūkumų, susijusių su žemiau išvardintomis Transporto priemonės detalėmis:
   1. sankaba;
   2. išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvu (EGR);
   3. pasibaigusiu kondicionieriaus skysčiu;
   4. stabdžiais (įskaitant bet neapsiribojant rankiniu stabdžiu);
   5. oro srauto matuokliu;
   6. amortizatoriais;
   7. akumuliatoriumi;
   8. alyva;
   9. stabdžių ir kitais Transporto priemonei reikalingais skysčiais;
   10. lemputėmis Transporto priemonės prietaisų skydelyje;
   11. variklio turbinų nesandarumu, tepalų, skysčių nutekėjimu.
 4. Pretenzijų nagrinėjimas
  1. Šalys susitaria, kad, Pretenzijai tenkinant šioje Tvarkoje bei Sutartyje nurodytus reikalavimus ir Bendrovei Pretenziją dėl įsigytos Transporto priemonės pripažinus pagrįsta, klientui bus kompensuojamas trūkumų šalinimas nenaujomis detalėmis, jei tai įmanoma, arba atitinkamai mažinama kompensacijos suma.
  2. Bendrovei pareikalavus, klientas, pareiškęs Pretenziją dėl Transporto priemonės, privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pateikti Bendrovei Transporto priemonės gamintojo autorizuoto automobilių serviso parengtą išsamią Pretenzijoje nurodytų trūkumų šalinimo sąmatą.
  3. Bendrovė, nesutikdama su kliento pateikta Transporto priemonės trūkumų šalinimo sąmata, turi teisę pareikalauti pateikti naują trūkumų šalinimo sąmatą, patvirtintą Bendrovės nurodyto automobilių serviso.
  4. Bendrovė, nesutikdama su kliento pateikta Transporto priemonės trūkumų šalinimo sąmata, kai Pretenzija atitinka šios Tvarkos bei Sutarties reikalavimus ir buvo Bendrovės pripažinta pagrįsta, turi teisę:
   1. pati pašalinti Transporto priemonės trūkumus, kuriuos pripažino pagrįstais ir šalintinais; arba
   2. išmokėti mažesnę kompensacijos už Transporto priemonės trūkumų šalinimą sumą pagal Bendrovės pasirinkto automobilių serviso pateiktą sąmatą.
 5. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas
  1. Šiai Tvarkai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš arba susijęs su šia Tvarka, sprendžiamas Sutartyje nustatyta tvarka.
 6. Kitos sąlygos
  1. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Tvarką. Tvarkos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Interneto svetainėje.
  2. Jeigu kuri nors šios Tvarkos nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Tvarkos nuostatų.